REGULAMIN GRUPY
„UCZESTNICY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO SPRZEDAŻ UWOLNIONA”
NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
(DALEJ JAKO „REGULAMIN”)

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

  1. Grupa „Uczestnicy programu szkoleniowego Sprzedaż uwolniona” to zamknięta grupa na portalu społecznościowym Facebook, dostępna wyłącznie dla Uczestników programu szkoleniowego Sprzedaż uwolniona (dalej jako „Grupa”).
  2. Chcemy, aby Grupa było miejscem przyjemnych i merytorycznych dyskusji oraz otwartej komunikacji na tematy poruszane w programie szkoleniowym Sprzedaż uwolniona, dlatego określiliśmy w Regulaminie ogólne zasady korzystania z Grupy, a także Twoje jak i nasze prawa i obowiązki.
  3. Administratorem Grupy jest CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252815075, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000,00 zł.
  4. Uczestnik Grupy to Uczestnik programu szkoleniowego Sprzedaż uwolniona, lub osoba zatrudniona przez ww. Uczestnika, lub współpracująca z nim w ramach jego wewnętrznej struktury organizacyjnej, która odwiedza i korzysta z Grupy, w szczególności poprzez korzystanie z funkcji reakcji na opublikowany materiał oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Grupy.
  5. Treści to wszelkie dane lub informacje wytwarzane, lub dostarczane przez Uczestnika Grupy w ramach korzystania z niej (np. komentarze, wypowiedzi, materiały, dane tekstowe, graficzne, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób).
  6. Akt o usługach cyfrowych (DSA) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2002 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.Urz.UE.L 2022 Nr 277, str. 1).

 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z GRUPY

  1. W celu korzystania z Grupy należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz konto w serwisie Facebook.
  2. Jako Uczestnik Grupy jesteś zobowiązany do:
   1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
   2. korzystania z Grupy zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego,
   3. powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Grupy, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Administratora, innych Uczestników Grupy lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
  3. Zabronione jest:
   1. publikowanie Treści wskazanych w Regulaminie,
   2. wykorzystywanie Grupy sprzecznie z jej celem,
   3. podszywanie się pod inne osoby.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Grupy przez jego Uczestników.
  5. Jeżeli Uczestnik Grupy korzysta z niej niezgodnie z Regulaminem, mamy prawo:
   1. zawiesić Uczestnikowi Grupy korzystanie z jej określonych funkcjonalności,
   2. trwale uniemożliwić Uczestnikowi Grupy korzystanie z niej.
  6. Wybór środka, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oraz okresu, na jaki zostanie zastosowany, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Uczestnik Grupy podczas korzystania z niej. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie możemy podjąć w stosunku do Treści, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści.
  7. Blokada Uczestnika Grupy lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Grupy może nastąpić na czas określony, lub nieokreślony, według decyzji Administratora.
  8. W przypadku blokady Uczestnika Grupy lub zawieszenia korzystania z określonych Funkcjonalności Grupy na czas określony, po upływie tego okresu zdejmiemy blokadę Uczestnikowi Grupy lub przywrócimy dostęp do tych jego funkcjonalności, które pozostawały zawieszone.
  9. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik Grupy, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć do Administratora odwołanie na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (Procedura odwoławcza).
  10. Jeżeli poweźmiemy wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Uczestnika Grupy, będziemy uprawnieni i zobowiązani do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Uczestnika Grupy. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do nas o udostępnienie danych Uczestnika Grupy, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

 3. ZASADY PANUJĄCE NA GRUPIE

  1. Uczestnicy programu szkoleniowego Sprzedaż uwolniona to wyjątkowa grupa, dlatego oczekujemy w niej równie wyjątkowej kultury.
  2. Bądźmy dla siebie życzliwi, konstruktywni i godni zaufania. Nie naruszajmy dobrego imienia innych osób i pomagajmy sobie nawzajem. Nie tolerujemy odstępstw od tej reguły.
  3. Nie zgadzamy się na wprowadzanie na Grupie złej atmosfery, poruszanie tematów podważających wartości przyświecających Coraz Lepszej Firmie (w szczególności dotacje i wszelkiego rodzaju dofinansowania prowadzonej działalności), jak i na hejt.
  4. Chcemy, żeby Grupa była przede wszystkim miejscem, na którym odbywają się merytoryczne i wspierające dyskusje. Dlatego wszystkie pytania, związane z tematami obsługowymi (np. pytania o faktury) prosimy kierować bezpośrednio na adres mailowy: biuro@corazlepszafirma.pl. Wątki obsługowe, niedotyczące pozostałych Uczestników, będą usuwane z Grupy.
  5. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za rady udzielone przez Uczestników Grupy. Jeśli uznamy, że dana Treść może wprowadzić innych w błąd, napiszemy „sprostowanie”, aby każdy wiedział, dlaczego nie zgadzamy się z danym stwierdzeniem.
  6. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wobec Administratora Grupy, w związku z naruszeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Grupy dokonujący naruszenia jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Administratora Grupy szkodę oraz niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu Administratora Grupy, przy czym w pierwszej kolejności Uczestnik Grupy jest zobowiązany podjąć wszelkie działania i dołożyć wszelkich starań, aby zwolnić Administratora Grupy z roszczeń zgłoszonych wobec Administratora Grupy w związku z powyższymi naruszeniami, tudzież doprowadzić do ich wycofania lub wstąpienia Uczestnika Grupy w miejsce, lub obok Administratora Grupy do toczącego się sporu, o ile którakolwiek z tych czynności będzie prawnie dopuszczalna. Wszelkie koszty związane z podejmowaniem czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, będą podejmowane przez Uczestnika Grupy na jego wyłączny koszt.

 4. ZASADY DOTYCZĄCE TREŚCI UMIESZCZANYCH NA GRUPIE

  1. Treści umieszczane na Grupie powinny być:
   1. związane z tematyką Grupy,
   2. zredagowane zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
  2. W przypadku gdy Treści zamieszczone przez Uczestnika Grupy, w sposób istotny będą odbiegały od tematyki Grupy, zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.
  3. Przed podjęciem tematu na Grupie, sprawdź za pomocą lupki, czy nie był on już wcześniej poruszany. Unikniemy dzięki temu dublowania podobnych Treści. Nagminnie powielające się wątki, będą przez nas usuwane, po wcześniejszym poinformowaniu ich autora.
  4. Zastrzegamy sobie możliwość publikowania fragmentów Treści w naszych materiałach marketingowych oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, TikTok). Obiecujemy poprosić wcześniej o zgodę autora posta oraz oznaczyć go imieniem/nickiem.
  5. Nie kopiuj Treści na inne fora i grupy internetowe bez uzyskania wcześniejszej zgody ich autora.
  6. Uczestnicy Grupy zamieszczający na nim Treści wyrażają zgodę na ich zachowanie, nawet po opuszczeniu Grupy.
  7. Wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane na Grupie przez Uczestnika, ponosi on sam.
  8. Uczestnik Grupie, zamieszczający na nim Treści, jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  9. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Grupie przez jego Uczestników, o ile:
   1. nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach umieszczonych na Grupie przez jego Uczestnika,
   2. w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiemy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach zamieszczonych na Grupie przez jego Uczestnika,
   3. podejmiemy bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści umieszczonych na Grupie przez jego Uczestnika, gdy uzyskamy taką wiedzę.
  10. Na Grupie nie można zamieszczać Treści, które służą rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym oraz stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem, lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści, które:
   1. są niezgodne z tematyką Grupy,
   2. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Grupy (sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Uczestników Grupy elektronicznie na adres e-mail biuro@corazlepszafirma.pl),
   3. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
   4. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora,
   5. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Uczestników Grupy,
   6. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
   7. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
   8. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
   9. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
   10. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
   11. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią,
   12. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
   13. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej,
   14. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
   15. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
   16. obrażają uczucia religijne,
   17. mogą wywoływać dyskomfort innych Uczestników Grupy, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Uczestników Grupy,
   18. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a) – q) niniejszego punktu.
  11. W każdej chwili możemy weryfikować Treści zamieszczane na Grupie przez jego Uczestników. Nie mamy jednak obowiązku uprzedniego ich kontrolowania, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści).
  12. W razie wykrycia niezgodności Treści z Regulaminem, Treść może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Uczestników Grupy, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, usunięta z Grupy.
  13. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści, na żądanie Uczestnika Grupy, który zamieścił na Grupie Treści podlegające zablokowaniu lub usunięciu, przekazane nam w terminie 14 dni od dnia zablokowania lub usunięcia Treści, prześlemy uzasadnienie naszej decyzji na adres e-mail Uczestnika Grupy.
  14. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści jako niezgodnych z Regulaminem Uczestnik Grupy, który zamieścił te Treści, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (Procedura odwoławcza).
  15. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o naruszeniach opisanych w niniejszym Regulaminie lub pochodzącego od właściwego organu, lub podmiotu nakazu zablokowania, lub usunięcia treści nielegalnych, lub o charakterze terrorystycznym, Administrator Grupy jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do Treści osobom trzecim oraz do całkowitego ich usunięcia.

 5. ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMIESZCZANYCH NA GRUPIE

  1. W przypadku gdy uznasz, że Treści umieszczone na Grupie, mogą naruszać Regulamin, masz możliwość ich zgłoszenia w celu ich weryfikacji przez nas (dalej jako „Zgłoszenie naruszenia”).
  2. Zgłoszenia naruszenia możesz dokonać:
   1. poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres biuro@corazlepszafirma.pl,
   2. za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś post administratorom grupy”, która znajduje się przy Treści.
  3. Zgłoszenie naruszenia, musi zawierać takie elementy jak:
   1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których uważasz, że Treści są niezgodne z Regulaminem,
   2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz ewentualne dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści,
   3. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
   4. Twoje oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w Zgłoszeniu naruszenia są prawidłowe i kompletne
  4. Po otrzymaniu Zgłoszenia naruszenia, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie, drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  5. W przypadku, gdy Zgłoszenie naruszenia będzie niepełne lub będzie zawierało inne błędy, możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeżeli nie dokonasz uzupełnienia lub poprawienia Zgłoszenia naruszenia w terminie 14. dni od dnia naszego wezwania, Zgłoszenie naruszenia będziemy mogli pozostawić bez rozpoznania.
  6. Weryfikacji Treści dokonamy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego Zgłoszenia naruszenia.
  7. W celu weryfikacji Treści możemy prosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty (np. potwierdzające posiadanie praw, które weryfikowane Treści potencjalnie naruszają).
  8. W trakcie dokonywania weryfikacji Treści jesteśmy uprawnieni do ich zablokowania w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Uczestników Grupy.
  9. Po dokonaniu weryfikacji Treści możemy je trwale zablokować lub usunąć, jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści nie naruszają Regulaminu, niezwłocznie przywrócimy Treści oraz powiadomimy o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
  10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści niezwłocznie powiadomimy o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
  11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści jako niezgodnych z Regulaminem, lub odmowy zablokowania, lub usunięcia Treści, Uczestnik Grupy, który zamieścił te Treści, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  12. Wszelkie działania dotyczące Zgłoszenia naruszenia nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany, a za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będą odpowiadali wyłącznie nasi pracownicy.

 6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W przypadku, gdy:
   1. nie zablokowaliśmy lub nie usunęliśmy Treści, mimo Zgłoszenia naruszenia przez Uczestnika Grupy lub osobę trzecią,
   2. według Uczestnika Grupy Treści zostały przez nas zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   3. zastosowaliśmy wobec Uczestnika Grupy jakiekolwiek sankcje związane z Treściami,
   4. Uczestnik Grupy, który opublikował Treści, lub osoba, która zgłosiła Treści do weryfikacji, może złożyć odwołanie (dalej jako „Odwołanie”).

  2. Każda nasza decyzja związana z Treściami musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie Odwołania (dalej jako „Uzasadnienie”), z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymamy nakaz związany z Treściami od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej.
  3. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
   1. informację, czy nasza decyzja obejmuje usunięcie Treści, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści, albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,
   2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęliśmy decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Uczestnika Grupy lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z naszej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
   3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków,
   4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści, wskazanie podstawy, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści za niedozwolone,
   5. jasne i przyjazne informacje na temat przysługujących Uczestnikowi Grupie lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
  4. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania na nasz adres e-mail: biuro@corazlepszafirma.pl
  5. Odwołanie powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) osoby składającej odwołanie,
   2. dane kontaktowe, w szczególności adres do korespondencji oraz adres e-mail,
   3. szczegółowe uzasadnienie Odwołania, dlaczego w opinii odwołującego nasza decyzja była błędna i powinna zostać zmieniona.
  6. Odwołanie można złożyć w terminie 30 dni od dnia:
   1. zablokowania przez nas Treści lub ich usunięcia,
   2. przekazania decyzji o braku zablokowania lub braku usunięcia Treści, mimo Zgłoszenia naruszenia przez Uczestnika Grupy lub osobę trzecią,
   3. zastosowania wobec Uczestnika Grupy jakichkolwiek sankcji związanych z Treściami
  7. Po otrzymaniu Odwołania niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
  8. Odwołania są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.
  9. Zapewniamy, że wszelkie odwołania, nie będą rozpatrywane przez nas w sposób zautomatyzowany, a za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał nasz personel.

 7. ZMIANA REGULAMINU

  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w takich przypadkach jak:
   1. zmiana warunków korzystania z Grupy,
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych,
   3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu, lub organu państwowego;
   4. konieczność spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
   5. zmiany redakcyjne.
  2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Grupie, a ponadto Uczestnik Grupy jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail, na wskazany nam przez Uczestnika Grupy adres e-mail.
  3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami na adres e-mail biuro@corazlepszafirma.pl lub telefonicznie na nr 733 009 568.
  2. Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Uczestnikami Grupy.
   Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail biuro@corazlepszafirma.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
  3. Regulamin jest dostępny na Grupie oraz na naszej stronie internetowej.
  4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Grupy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2024 r.