Regulamin CorazLepszaFirma.pl
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80 lok. 39, 00-175 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://www.corazlepszafirma.pl/dostawy-i-platnosci/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa
e-mail: pomoc@corazlepszafirma.pl
telefon: 691 373 892

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.corazlepszafirma.pl/dostawy-i-platnosci/

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.corazlepszafirma.pl/dostawy-i-platnosci/

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy lub treści cyfrowych, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.corazlepszafirma.pl., za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-281-50-75, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000 zł,
KONTO BANKOWE: 24 1140 1078 0000 3162 8100 1003 (mBank)

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać, albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, linków do samodzielnego pobrania niniejszego Regulaminu w wersji pdf i wzorca odstąpienia od umowy w wersji pdf, faktury;

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepów następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu corazlepszafirma.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Zawarte w niniejszym Regulaminie przepisy dotyczące Konsumenta, w zakresie w jakim wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu można składać 24 godziny na dobę. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail);
 3. podanie danych do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 4. wybór rodzaju płatności;
 5. w przypadku produktów cyfrowych zamawianych przez Konsumenta lub Klienta o którym mowa w § 2 ust. 11, wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
 6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, po weryfikacji przez Sprzedającego prawidłowości danych Kupującego podanych przy składaniu zamówienia, Sprzedający potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 7. dni od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji w ww. terminie, wszelkie uiszczone płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.

4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

7. Zakupiona rzecz stanowiąca przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłana wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

8. W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedający zapewnia Kupującemu dostęp do takich treści za pośrednictwem Sklepu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W ww. okresie Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość pobrania zakupionych produktów cyfrowych wyłącznie w formie zapisu dźwięku (audio).

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://s3-us-west-2.amazonaws.com/clf.materials/Odstapienie_od_umowy.pdf lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 lub art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 4. ;
 5. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Na takich samych zasadach Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta o którym mowa w § 2 ust. 11, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 i art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 3. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Tryb reklamacyjny

1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji Sprzedającemu:

 1. pisemnie na adres reklamacyjny – CorazLepszaFirma.pl sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80 lok.39, 00-175 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@corazlepszafirma.pl,

2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumenta brak ustosunkowania się do reklamacji w ww. terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

3. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5. Jeżeli Sprzedający nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-281-50-75, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000 zł.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://www.corazlepszafirma.pl/polityka-prywatnosci/

§8 Prawa na dobrach niematerialnych

1. Wszelkie produkty udostępnione lub dostarczone Kupującemu, w szczególności produkty stanowiące nagrania audio, wideo lub treści cyfrowe, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231 z późn zm.).

2. Sprzedający udziela Kupującemu licencji na korzystanie z przekazanych produktów o których mowa w ust. 1 wyłącznie na własny użytek (przez co Strony rozumieją także osoby zatrudnione przez Klienta i współpracujące z nim w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej) i zgodnie z ich przeznaczeniem (np. odtwarzanie w elektronicznych urządzeniach lub odczytywanie w celu zapoznania się z ich treścią).

3. Poza osobami zatrudnionymi przez Klienta i współpracującymi z nim w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej, Kupujący nie może upoważnić innej osoby do korzystania z przekazanych produktów o których mowa w ust. 1 w zakresie uzyskanej licencji.

4. Kupujący nie może udostępniać, dystrybuować, wystawiać publicznie przekazanych produktów o których mowa w ust. 1 innym podmiotom.

5. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przekazane produkty o których mowa w ust. 1 przed ich udostępnieniem innym podmiotom.

§9 Gwarancja Satysfakcji

1. Niezależnie od uprawnień Kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień niniejszego Regulaminu (np. prawo odstąpienia od umowy) oraz niezależnie od utraty ww. uprawnień w sytuacjach wskazanych w tych przepisach, Sprzedający przyznaje Konsumentom i Klientom kupującym za pośrednictwem Sklepu produkty w postaci szkoleń online specjalne uprawnienia o których mowa w niniejszym paragrafie (Gwarancja Satysfakcji).

2. Gwarancja Satysfakcji to czas, jaki ma Kupujący po zakupie szkoleń online, na przetestowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Jest ona ważna przez 90 dni od zawarcia przez Strony umowy sprzedaży szkolenia. W tym czasie Kupujący może zweryfikować, jakie efekty przyniosły wskazówki przekazane w szkoleniu. Jeśli Kupujący uzna, że wiedza zawarta w szkoleniu nie była wystarczająca, w ramach Gwarancji Satysfakcji Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze przeznaczone na zakup szkolenia.

3. Aby skorzystać z Gwarancji Satysfakcji, należy wysłać na adres e-mail Sprzedającego biuro@corazlepszafirma.pl informację, które szkolenie nie spełniło oczekiwań Kupującego w terminie 90 dni od zawarcia przez Strony umowy sprzedaży szkolenia. Sprzedający nie wymaga od Kupującego podania przyczyny i uzasadnienia swojej decyzji.

4. Każde zgłoszenie zostanie zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od Kupującego o chęci skorzystania z Gwarancji Satysfakcji.

5. W odpowiedzi na wiadomość Kupujący otrzyma od Sprzedającego fakturę korygującą do złożonego zamówienia. Po odesłaniu przez Kupującego skanu sprawdzonej i podpisanej faktury na adres: biuro@corazlepszafirma.pl, Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za szkolenie.

6. Zwrot pieniędzy w ramach Gwarancji Satysfakcji Sprzedający zrealizuje przelewem na wskazane konto, niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego i zweryfikowaniu podpisanej faktury korygującej.

§10 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia lub ograniczenia praw Kupującego będącego Konsumentem lub Klientem o którym mowa w § 2 ust. 11, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.corazlepszafirma.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenckiego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231 z późn zm.) oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/ Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym niebędącym Konsumentem ani Klientem, o którym mowa w § 2 ust. 11 rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miasta Lublin.

7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo dla sporów powstałych pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem lub Klientem o którym mowa w § 2 ust. 11 rozstrzygane będą przez sąd właściwy według zasad ogólnych.

8. Niniejszy Regulamin został opublikowany i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Link do Regulaminu w formacie PDF

Link do Regulaminu z dnia 2020.04.01