REGULAMIN GRUPY „FORUM CORAZ LEPSZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW”
NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
(DALEJ JAKO „REGULAMIN”)

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

  1. Forum Coraz Lepszych Przedsiębiorców to zamknięta grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym Facebook, dostępna wyłącznie dla Uczestników Programu Rozwoju Coraz Lepsza Firma oraz Uczestników Klubu Coraz Lepszych Przedsiębiorców (dalej jako „Forum”). Chcemy zgromadzić w jego obrębie 1% najlepszych przedsiębiorców w całej Polsce – ludzi, którzy biorą życie w swoje ręce i są głodni rozwoju. Stworzyliśmy je w celu wymiany doświadczeń, inspiracji i rozwiązań, nawiązywania nowych kontaktów branżowych. Chętnie poznamy bowiem również Twój punkt widzenia na biznes.
  2. Chcemy, aby Forum było miejscem przyjemnych i merytorycznych dyskusji oraz otwartej komunikacji, dlatego określiliśmy w Regulaminie ogólne zasady korzystania z Forum, a także zarówno Twoje jak i nasze prawa i obowiązki.
  3. Administratorem Forum jest CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252815075, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000,00 zł.
  4. Uczestnik Forum to Uczestnik Programu Rozwoju Coraz Lepsza Firma lub Uczestnik Klubu Coraz Lepszych przedsiębiorców, lub osoba zatrudniona przez ww. Uczestnika, lub współpracująca z nim w ramach jego wewnętrznej struktury organizacyjnej, która odwiedza i korzysta z Forum, w szczególności poprzez korzystanie z funkcji reakcji na opublikowany materiał oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Forum.
  5. Treści to wszelkie dane lub informacje wytwarzane, lub dostarczane przez Uczestnika Forum w ramach korzystania z niego (np. komentarze, wypowiedzi, materiały, dane tekstowe, graficzne, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób).
  6. Akt o usługach cyfrowych (DSA) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2002 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.Urz.UE.L 2022 Nr 277, str. 1).

 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

  1. W celu korzystania z Forum należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz konto w serwisie Facebook.
  2. Jako Uczestnik Forum jesteś zobowiązany do:
   1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
   2. korzystania z Forum zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego,
   3. powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Forum, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Administratora, innych Uczestników Forum lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
  3. Zabronione jest:
   1. publikowanie Treści wskazanych w Regulaminie,
   2. wykorzystywanie Forum sprzecznie z jego celem,
   3. podszywanie się pod inne osoby.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Forum przez jego Uczestników.
  5. Jeżeli Uczestnik Forum korzysta z niego niezgodnie z Regulaminem, mamy prawo:
   1. zawiesić Uczestnikowi Forum korzystanie z jego określonych funkcjonalności,
   2. trwale uniemożliwić Uczestnikowi Forum korzystanie z niego.
  6. Wybór środka, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oraz okresu, na jaki zostanie zastosowany, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Uczestnik Forum podczas korzystania z niego. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie możemy podjąć w stosunku do Treści, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści.
  7. Blokada Uczestnika Forum lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Forum może nastąpić na czas określony, lub nieokreślony, według decyzji Administratora.
  8. W przypadku blokady Uczestnika Forum lub zawieszenia korzystania z określonych Funkcjonalności Forum na czas określony, po upływie tego okresu zdejmiemy blokadę Uczestnikowi Forum lub przywrócimy dostęp do tych jego funkcjonalności, które pozostawały zawieszone.
  9. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik Forum, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć do Administratora odwołanie na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (Procedura odwoławcza).
  10. Jeżeli poweźmiemy wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Uczestnika Forum, będziemy uprawnieni i zobowiązani do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Uczestnika Forum. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do nas o udostępnienie danych Uczestnika Forum, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

 3. ZASADY PANUJĄCE NA FORUM

  1. Uczestnicy Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl to wyjątkowa grupa, dlatego oczekujemy w niej równie wyjątkowej kultury.
  2. Bądźmy dla siebie życzliwi, konstruktywni i godni zaufania. Nie naruszajmy dobrego imienia innych osób i pomagajmy sobie nawzajem. Nie tolerujemy odstępstw od tej reguły.
  3. Nie zgadzamy się na wprowadzanie na Forum złej atmosfery, poruszanie tematów podważających wartości przyświecających Coraz Lepszej Firmie i Programowi Rozwoju (w szczególności dotacje i wszelkiego rodzaju dofinansowania prowadzonej działalności), jak i na hejt.
  4. Chcemy, żeby Forum było przede wszystkim miejscem, na którym odbywają się merytoryczne i wspierające dyskusje. Dlatego wszystkie pytania, związane z tematami obsługowymi (np. pytania o faktury, wysyłkę lekcji) prosimy kierować bezpośrednio na adres mailowy: biuro@corazlepszafirma.pl. Wątki obsługowe, niedotyczące pozostałych Uczestników, będą usuwane z Forum.
  5. Raz w miesiącu wybieramy trzech najbardziej aktywnych Uczestników Forum, aby uhonorować ich wkład w rozwój społeczności Coraz Lepszych Przedsiębiorców. Nagradzamy ich wybraną przez nas książką biznesową i dziękujemy w dedykowanym wątku #corazaktywniejsimiesiąca. Wybór opiera się o miesięczne statystyki aktywności na Forum Coraz Lepszych Przedsiębiorców. Obowiązuje jednak zasada, że #corazaktywniejszym można zostać maksymalnie raz na 2 miesiące. Chcemy w ten sposób zachęcać do aktywności na Forum większą ilość Uczestników.
  6. Forum jest miejscem, na którym jego Uczestnicy mogą nawiązywać ze sobą współpracę, jak i polecać się nawzajem. Zachęcamy, aby odbywało się to na zasadach opisanych przez nas w „Kodeksie udanych współpracy i dobrych rekomendacji, który znajdziesz tutaj. Zaznaczamy, że nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za wyniki i efekty współprac nawiązanych przez Uczestników Forum.
  7. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za rady udzielone przez Uczestników Forum. Jeśli uznamy, że dana Treść może wprowadzić innych w błąd, napiszemy „sprostowanie”, aby każdy wiedział, dlaczego nie zgadzamy się z danym stwierdzeniem.
  8. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wobec Administratora Forum, w związku z naruszeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Forum dokonujący naruszenia jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Administratora Forum szkodę oraz niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu Administratora Forum, przy czym w pierwszej kolejności Uczestnik Forum jest zobowiązany podjąć wszelkie działania i dołożyć wszelkich starań, aby zwolnić Administratora Forum z roszczeń zgłoszonych wobec Administratora Forum w związku z powyższymi naruszeniami, tudzież doprowadzić do ich wycofania lub wstąpienia Uczestnika Forum w miejsce, lub obok Administratora Forum do toczącego się sporu, o ile którakolwiek z tych czynności będzie prawnie dopuszczalna. Wszelkie koszty związane z podejmowaniem czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, będą podejmowane przez Uczestnika Forum na jego wyłączny koszt.

 4. ZASADY DOTYCZĄCE TREŚCI UMIESZCZANYCH NA FORUM

  1. Treści umieszczane na Forum powinny być:
   1. związane z tematyką Forum,
   2. zredagowane zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
  2. W przypadku gdy Treści zamieszczone przez Uczestnika Forum, w sposób istotny będą odbiegały od tematyki Forum, zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.
  3. W Treści wpisów możesz umieszczać różne tagi, które ułatwią znalezienie wątku przez wyszukiwarkę. Ważne, aby każdy z nich dokładnie opisywał poruszany przez Ciebie temat. Dla przykładu, szukając copywritera do projektu związanego z IT możesz wykorzystać tag #copywriter, #copywriterit, #szukamcopywritera, #it oraz #informatyka.
  4. Uczestnicy Forum mogą publikować na stronie głównej wartościowe materiały informacyjne w dedykowanych wątkach – oznaczonych tagiem #warteuwagi. Poprzez „wartościowe” mamy na myśli m.in. zaproszenia na warsztaty, informacje o konferencjach, szkolenia itp., opatrzone komentarzem autora wpisu.
  5. Reklamy dotyczące własnych usług i linki do swoich stron internetowych mogą być publikowane przez Uczestników Forum oraz Administratora w dedykowanych wątkach, oznaczonych tagiem #pokażsię. Dzięki temu uporządkujemy ogłoszenia ofertowe i ułatwimy nawigację na Forum. Posty z reklamą własnych usług, umieszczone poza wyznaczonymi wątkami, będą usuwane.
  6. Przed podjęciem tematu na Forum, sprawdź za pomocą lupki, czy nie był on już wcześniej poruszany. Unikniemy dzięki temu dublowania podobnych Treści. Nagminnie powielające się wątki, będą przez nas usuwane, po wcześniejszym poinformowaniu ich autora.
  7. Zastrzegamy sobie możliwość publikowania fragmentów Treści w naszych materiałach marketingowych oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, TikTok). Obiecujemy poprosić wcześniej o zgodę autora posta oraz oznaczyć go imieniem/nickiem.
  8. Nie kopiuj Treści na inne fora i grupy internetowe bez uzyskania wcześniejszej zgody ich autora.
  9. Uczestnicy Forum zamieszczający na nim Treści wyrażają zgodę na ich zachowanie, nawet po opuszczeniu Forum.
  10. Wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane na Forum przez Uczestnika, ponosi on sam.
  11. Uczestnik Forum, zamieszczający na nim Treści, jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  12. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Forum przez jego Uczestników, o ile:
   1. nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach umieszczonych na Forum przez jego Uczestnika,
   2. w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiemy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach zamieszczonych na Forum przez jego Uczestnika,
   3. podejmiemy bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści umieszczonych na Forum przez jego Uczestnika, gdy uzyskamy taką wiedzę.
  13. Na Forum nie można zamieszczać Treści, które służą rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym oraz stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem, lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści, które:
   1. są niezgodne z tematyką Forum,
   2. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Forum (sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Uczestników Forum elektronicznie na adres e-mail biuro@corazlepszafirma.pl),
   3. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
   4. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora,
   5. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Uczestników Forum,
   6. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
   7. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
   8. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
   9. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
   10. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
   11. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią,
   12. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
   13. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej,
   14. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
   15. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
   16. obrażają uczucia religijne,
   17. mogą wywoływać dyskomfort innych Uczestników Forum, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Uczestników Forum,
   18. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a) – q) niniejszego punktu.
  14. W każdej chwili możemy weryfikować Treści zamieszczane na Forum przez jego Uczestników. Nie mamy jednak obowiązku uprzedniego ich kontrolowania, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści).
  15. W razie wykrycia niezgodności Treści z Regulaminem, Treść może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Uczestników Forum, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, usunięta z Forum.
  16. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści, na żądanie Uczestnika Forum, który zamieścił na Forum Treści podlegające zablokowaniu lub usunięciu, przekazane nam w terminie 14 dni od dnia zablokowania lub usunięcia Treści, prześlemy uzasadnienie naszej decyzji na adres e-mail Uczestnika Forum.
  17. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści jako niezgodnych z Regulaminem Uczestnik Forum, który zamieścił te Treści, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu (Procedura odwoławcza).
  18. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o naruszeniach opisanych w niniejszym Regulaminie lub pochodzącego od właściwego organu, lub podmiotu nakazu zablokowania, lub usunięcia treści nielegalnych, lub o charakterze terrorystycznym, Administrator Forum jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do Treści osobom trzecim oraz do całkowitego ich usunięcia.

 5. ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMIESZCZANYCH NA FORUM

  1. W przypadku gdy uznasz, że Treści umieszczone na Forum, mogą naruszać Regulamin, masz możliwość ich zgłoszenia w celu ich weryfikacji przez nas (dalej jako „Zgłoszenie naruszenia”).
  2. Zgłoszenia naruszenia możesz dokonać:
   1. poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres biuro@corazlepszafirma.pl,
   2. za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś post administratorom grupy”, która znajduje się przy Treści.
  3. Zgłoszenie naruszenia, musi zawierać takie elementy jak:
   1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których uważasz, że Treści są niezgodne z Regulaminem,
   2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz ewentualne dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści,
   3. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
   4. Twoje oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w Zgłoszeniu naruszenia są prawidłowe i kompletne.
  4. Po otrzymaniu Zgłoszenia naruszenia, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie, drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  5. W przypadku, gdy Zgłoszenie naruszenia będzie niepełne lub będzie zawierało inne błędy, możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeżeli nie dokonasz uzupełnienia lub poprawienia Zgłoszenia naruszenia w terminie 14. dni od dnia naszego wezwania, Zgłoszenie naruszenia będziemy mogli pozostawić bez rozpoznania.
  6. Weryfikacji Treści dokonamy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego Zgłoszenia naruszenia.
  7. W celu weryfikacji Treści możemy prosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty (np. potwierdzające posiadanie praw, które weryfikowane Treści potencjalnie naruszają).
  8. W trakcie dokonywania weryfikacji Treści jesteśmy uprawnieni do ich zablokowania w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Uczestników Forum.
  9. Po dokonaniu weryfikacji Treści możemy je trwale zablokować lub usunąć, jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści nie naruszają Regulaminu, niezwłocznie przywrócimy Treści oraz powiadomimy o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
  10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści niezwłocznie powiadomimy o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
  11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści jako niezgodnych z Regulaminem, lub odmowy zablokowania, lub usunięcia Treści, Uczestnik Forum, który zamieścił te Treści, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  12. Wszelkie działania dotyczące Zgłoszenia naruszenia nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany, a za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będą odpowiadali wyłącznie nasi pracownicy.

 6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W przypadku, gdy:
   1. nie zablokowaliśmy lub nie usunęliśmy Treści, mimo Zgłoszenia naruszenia przez Uczestnika Forum lub osobę trzecią,
   2. według Uczestnika Forum Treści zostały przez nas zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   3. zastosowaliśmy wobec Uczestnika Forum jakiekolwiek sankcje związane z Treściami,
   4. Uczestnik Forum, który opublikował Treści, lub osoba, która zgłosiła Treści do weryfikacji, może złożyć odwołanie (dalej jako „Odwołanie”).

  2. Każda nasza decyzja związana z Treściami musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie Odwołania (dalej jako „Uzasadnienie”), z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymamy nakaz związany z Treściami od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej.
  3. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
   1. informację, czy nasza decyzja obejmuje usunięcie Treści, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści, albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,
   2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęliśmy decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Uczestnika Forum lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z naszej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
   3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków,
   4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści, wskazanie podstawy, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści za niedozwolone,
   5. jasne i przyjazne informacje na temat przysługujących Uczestnikowi Forum lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
  4. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania na nasz adres e-mail: biuro@corazlepszafirma.pl
  5. Odwołanie powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) osoby składającej odwołanie,
   2. dane kontaktowe, w szczególności adres do korespondencji oraz adres e-mail,
   3. szczegółowe uzasadnienie Odwołania, dlaczego w opinii odwołującego nasza decyzja była błędna i powinna zostać zmieniona.
  6. Odwołanie można złożyć w terminie 30 dni od dnia:
   1. zablokowania przez nas Treści lub ich usunięcia,
   2. przekazania decyzji o braku zablokowania lub braku usunięcia Treści, mimo Zgłoszenia naruszenia przez Uczestnika Forum lub osobę trzecią,
   3. zastosowania wobec Uczestnika Forum jakichkolwiek sankcji związanych z Treściami.
  7. Po otrzymaniu Odwołania niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
  8. Odwołania są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.
  9. Zapewniamy, że wszelkie odwołania, nie będą rozpatrywane przez nas w sposób zautomatyzowany, a za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał nasz personel.

 7. ZMIANA REGULAMINU

  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w takich przypadkach jak:
   1. zmiana warunków korzystania Forum,
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych,
   3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu, lub organu państwowego;
   4. konieczność spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
   5. zmiany redakcyjne.
  2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Forum, a ponadto Uczestnik Forum jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail, na wskazany nam przez Uczestnika Forum adres e-mail.
  3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami na adres e-mail biuro@corazlepszafirma.pl lub telefonicznie na nr 733 009 568.
  2. Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Uczestnikami Forum. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail biuro@corazlepszafirma.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
  3. Regulamin jest dostępny na Forum oraz na naszej stronie internetowej.
  4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Forum będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 r.