Regulamin uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl

§ 1 Definicje

1. Organizator - Paweł Królak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Królak PROFECT przy ul. Startowej 14/97, 20-352 Lublin, NIP 821-229-19-92, REGON 060374691, właściciel serwisu internetowego CorazLepszaFirma.pl znajdującego się pod adresem elektronicznym www.corazlepszafirma.pl, adres e-mail biuro@corazlepszafirma.pl.

2. Uczestnik – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Posiada dostęp do stron internetowych, przystąpił do Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl (wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz zawarł Umowę uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl).

3. Program Rozwoju CorazLepszaFirma.pl – usługi świadczone przez Organizatora m.in. w serwisie internetowym www.corazlepszafirma.pl, opisane szczegółowo w § 3 niniejszego Regulaminu.

4. Serwis – serwis internetowy www.corazlepszafirma.pl.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl.

6. Umowa uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl – umowa określająca zasady współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

§ 2 Przystąpienie do Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl

1. Uczestnikiem mogą zostać wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędąca osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Przystąpienie do Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl jest dobrowolne i polega na:

a) prawidłowym wypełnieniu przez kandydata na Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym www.corazlepszafirma.pl/program-rozwoju zgodnie z aktualnym stanem faktycznym,

b) wysłaniu za pośrednictwem Serwisu formularza zgłoszeniowego do Organizatora,

c) weryfikacji danych kandydata na Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacji kandydata na Uczestnika przez Organizatora,

d) potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia kandydata na Uczestnika poprzez wysłanie na wskazany w formularzu adres e-mail kandydata na Uczestnika: potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Regulaminu oraz projektu Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl zawierającego dane kandydata na Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym,

e) zawarciu Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl z chwilą otrzymania przez Organizatora oryginału (wysłanego na adres Organizatora) lub skanu (wysłanego na adres e-mail Organizatora) Umowy podpisanej przez Uczestnika oraz zaopatrzonej w pieczęć firmową Uczestnika.

3. Organizator ma prawo odmowy zawarcia Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl z kandydatem na Uczestnika według własnego uznania i bez podawania przyczyn, w szczególności w sytuacji prowadzenia przez kandydata na Uczestnika działalności naruszającej dobre obyczaje lub sprzecznej z misją Organizatora. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie poinformuje kandydata na Uczestnika o swojej decyzji oraz usunie dane osobowe kandydata na Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez cały czas obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl w zakresie umożliwiającym realizację usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl.

5. Przekazanie Organizatorowi dalszych danych osobowych w trakcie obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.

6. Każdemu Uczestnikowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania.

7. Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Królak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Królak PROFECT przy ul. Startowej 14/97, 20-352 Lublin, NIP 821-229-19-92, REGON 060374691.

8. Przystąpienie do Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl oznacza, że Uczestnik zapoznał się w całości z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego zapisy.

9. Umowa uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl zawierana jest w języku polskim, podlega przepisom polskiego prawa, a miejsce jej wykonania musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Program Rozwoju CorazLepszaFirma.pl

1. W ramach Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl Organizator przez cały okres obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl zobowiązuje się do:

a) dostarczania Uczestnikowi raz w miesiącu, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres, materiałów szkoleniowych (płyty CD/DVD zawierające nagrania audio oraz broszury papierowe z ćwiczeniami),

b) zapewnienia Uczestnikowi udziału w społeczności Coraz Lepszych Przedsiębiorców,

c) przekazania Uczestnikowi specjalnego logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl” z prawem do korzystania w sposób określony w § 7 ust. 3 Regulaminu,

d) zapewnienia Uczestnikowi dostępu do forum dyskusyjnego w Serwisie dostępnego tylko dla uczestników Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl,

e) pomocy w przygotowaniu i publikacji wizytówki informacyjnej o Uczestniku w internetowym katalogu Coraz Lepszych Firm zamieszczonej pod adresem www.KatalogCorazLepszychFirm.pl o następujących parametrach technicznych:

 • logotyp przedsiębiorcy (w formie pliku graficznego),
 • krótki opis przedsiębiorcy (maksymalnie do 500 znaków),
 • pełny opis przedsiębiorcy (maksymalnie do 2000 znaków),
 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (nazwa, adres, numer NIP),
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy (adres strony internetowej, telefon i adres e-mail do przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialnej za obsługę klientów przedsiębiorcy, możliwość dodania zdjęcia tej osoby),
 • lista głównych grup produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorcę (maksymalnie 3 grupy),
 • lista branż, w których przedsiębiorca prowadzi działalność (maksymalnie 3 branże),
 • zdjęcia (możliwość zamieszczenia maksymalnie 8 zdjęć przedsiębiorcy, jego siedziby, pracowników, oferowanych produktów lub innych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy),

2. Organizator ma prawo:

a) pozbawić Uczestnika prawa do korzystania z logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl” w sytuacji, gdy Uczestnik:

 • narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
 • przekroczy termin zapłaty wynagrodzenia Organizatora ponad 7 dni;

b) nie opublikować wizytówki informacyjnej o Uczestniku, gdy Uczestnik nie dostarczy niezbędnych materiałów o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b lub gdy dostarczone materiały będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

3. Organizator zapewnia Uczestnikowi poprawne korzystanie z Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl przy spełnieniu następujących warunków technicznych przez system teleinformatyczny z którego korzysta Uczestnik:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczonej przez producenta z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli.

§ 4 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) terminowej zapłaty wynagrodzenia Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Umowie uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl,

b) dostarczenia Organizatorowi materiałów (tekst informacji, logo, zdjęcia) niezbędnych do przygotowania wizytówki informacyjnej o Uczestniku zgodnych z parametrami technicznymi określonymi w § 3 ust. 1 lit. e, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami,

c) zapłaty wynagrodzenia Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Umowie uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl także w przypadku, gdy z przyczyn obciążających Uczestnika:

 • zostanie on pozbawiony prawa korzystania z logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl” przez Organizatora,
 • nie zostanie opublikowana wizytówka informacyjna o Uczestniku.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych, w tym prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej, do posługiwania się materiałami przekazywanymi Organizatorowi w celu ich publikacji w formie wizytówki informacyjnej,

b) przekazywane materiały nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,

c) Organizator ma prawo wykorzystywać przekazane materiały w celach określonych w Regulaminie oraz Umowie uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Za świadczenie przez Organizatora usług w ramach Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl przez cały okres obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl Uczestnik będzie płacił na rzecz Organizatora wynagrodzenie miesięczne w wysokości 147,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych) netto powiększone o stawkę podatku VAT według obowiązujących przepisów w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne z góry w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Organizatora, przelewem na konto Organizatora wskazane na fakturze VAT.

3. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia miesięcznego w pełnej wysokości przekraczające 7 dni spowoduje, że Organizator będzie uprawniony do podjęcia działań mających na celu odzyskanie należności i obciążenia Uczestnika kosztami odzyskiwania należności.

4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Uczestnika wskazany w Umowie uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl.

§ 6 Tryb reklamacyjny

1. Reklamacje dotyczące realizacji Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem maila na adres biuro@corazlepszafirma.pl lub listownie na adres Organizatora.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia otrzymania.

§ 7 Prawa na dobrach niematerialnych

1. Wszelkie materiały udostępnione lub dostarczone Uczestnikowi w ramach Programu Rozwoju CorazLepszaFirma.pl, w szczególności materiały szkoleniowe (płyty CD/DVD zawierające nagrania audio oraz broszury papierowe z ćwiczeniami) oraz logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl”, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2. Organizator udziela Uczestnikowi licencji na korzystanie z przekazanych materiałów szkoleniowych (płyty CD/DVD zawierające nagrania audio oraz broszury papierowe z ćwiczeniami) wyłącznie na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem (odtwarzanie w elektronicznych urządzeniach lub odczytywanie w celu zapoznania się z ich treścią).

3. Organizator udziela Uczestnikowi licencji na korzystanie z logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl”:

a) przez cały okres obowiązywania Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl lub do momentu pozbawienia Uczestnika prawa do korzystania z logo „Uczestniczymy w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl” w sytuacjach wskazanych w Regulaminie,

b) poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, udostępnianie wyłącznie na użytek własny w celach promocyjnych i marketingowych Uczestnika.

4. Uczestnik nie może upoważnić innej osoby do korzystania z przekazanych materiałów w zakresie uzyskanej licencji.

5. Uczestnik nie może udostępniać, dystrybuować, wystawiać publicznie przekazanych materiałów szkoleniowych (płyty CD/DVD zawierające nagrania audio oraz broszury papierowe z ćwiczeniami) innym podmiotom.

6. Uczestnik zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przekazane materiały szkoleniowe (płyty CD/DVD zawierające nagrania audio oraz broszury papierowe z ćwiczeniami) przed ich udostępnieniem innym podmiotom.

§ 8 Wypowiedzenie Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl z ważnych powodów w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Pismo z wypowiedzeniem Umowy powinno zawierać uzasadnienie ważnych powodów wypowiedzenia Umowy.

3. Uczestnik wypowiadający Umowę bez ważnego powodu albo z ważnego powodu zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi karę umowną za wcześniejsze rozwiązanie niniejszej Umowy, tj. przed upływem okresu na jaki została zawarta, w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniom miesięcznym brutto określonym w § 5 ust. 1 Regulaminu liczonym za okres od dnia rozwiązania Umowy do ostatniego dnia okresu na jaki Umowa została zawarta.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulaminu wiąże strony Umowy uczestnictwa w Programie Rozwoju CorazLepszaFirma.pl i jest dostępny na stronie www.corazlepszafirma.pl/regulamin-programu-rozwoju.

2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin został opublikowany i wchodzi w życie z dniem 16.05.2016.